Fakta om Skeppsås Hembygdsförening

Välkommen

Skeppsås Hembygdsförening bildades 2 oktober 1990. Enligt stadgarna har den till uppgift att:

  • sprida kännedom om och verka för bevarande av bygdens kulturhistoriska värden
  • hos bygdens befolkning väcka och bevara intresset för gammalt och fornt
  • vårda erhållna och förvärvade samlingar av såväl skriftliga handlingar
  • som fast och lös egendom
  • sköta och vårda av föreningen disponerad samlingslokal (Skeppsåsgården, f.d. Skeppsås skola)
  • verka för en aktiv och levande bygd samt att i möjligaste mån taga tillvara
  • bygdens intressen i olika berörda instanser.

En bidragande orsak till att bilda en förening var att den kommunägda "gamla skolan" i Skeppsås var till salu. I den gamla skolan hade nu skeppsåsborna sin samlingslokal.

Flygblad gick ut till skeppsåsborna om ett informationsmöte. Vid detta möte presenterades bl.a. den planerade om- och tillbyggnaden av "gamla skolan" samt frågan om att bilda en förening som skulle ta till vara bygdens intressen i olika berörda instanser bl.a. den nu aktuella samlingslokalen.

En interimsstyrelse om 5 ledamöter bildades. I denna invaldes Ulf Ljungars, Solveig Landelius, Kurt Nissborg, Alice Andersson samt Barbro Wågbrant.

Första årsmötet hölls den 22 april 1991

Aktuella data

Hösten 1990 igångsätts renovering av "gamla skolan".

Den 26 juni 1991 träffas överenskommelse mellan Mjölby kommun och Johan Svensson Bygg AB (ägare av f.d. Skeppsås Skola).

Den 2 juli 1991 träffas överenskommelse om nyttjande av lägenhet i Skeppsås Skola mellan Skeppsås Hembygdsförening och Mjölby kommun. Hembygdsföreningen åläggs träffa överenskommelse med Kyrkonämnden om lägenhetens nyttjande.

"Samrådsgruppen" dvs Skeppsås Kyrkoråd, Syförening och Hembygdsförening beslutar vid möte den 15 okt. 1991 att en kommitté skall bildas för handhavande av samlingslokalen. Den skall ansvara för nycklar till lokalen, ansvara och fördela städning, anskaffning av förbrukningsmaterial och inventarier. Kommittén skall vidare utarbeta förslag till stadgar för lokalens användande. Vidare beslutades att alla bef. och tillkommande inventarier disponeras av samrådsgruppen.

Fakta om Skeppsås Hembygdsförening-Body

Vid mötet fastställdes namnet Skeppsåsgården på samlingslokalen.Den nyrenoverade samlingslokalen Skeppsåsgården invigdes den 16 november 1991.

Skeppsåsgården öppen eller uthyres efter överenskommelse: kontakta styrelsen för mer information.