Vallerstads hembygdsförening

Vallerstad Vy

Vallerstads Hembygdsförening bildades i januari 1992. Tankarna och planerna om bildandet av en hembygdsförening kom via en bygdecirkel, vilken pågått under några år.

Föreningens målsättning var och är ”Att vårda och sprida kunskap om vår hembygd, verka för bevarande av bygdens kulturhistoriska värden samt att arbeta för en aktiv och levande bygd.”

Till ordförande för den nybildade föreningen valdes då Olof Irander, nuvarande ordförande är Patrik Johansson. Hembygdsföreningen har ungefär 110 medlemmar. Många är före detta Vallerstadsbor, som vill hålla kontakt med sin hembygd. Personer i alla åldrar är välkomna att vara med i föreningen.

Vallerstads Hembygdsförening är det senaste tillskottet bland Mjölby kommuns 13 hembygdsföreningar. För sin verksamhet använder Hembygdsföreningen Vallerstads före detta folkskola, vilken upprustats till bygdegård år 1993.

Bland aktiviteterna kan nämnas byvandringar, hemvändardagar, studiebesök på museer och andra kulturarrangemang, hembygds- och kulturföredrag, trivselträffar samt besök hos andra hembygdsföreningar.

Föreningen har också en viktig social funktion genom att anordna regelbundna träffar för daglediga. Det mest välbesökta arrangemanget är det traditionella midsommarfirandet vid Lunds backe. Medlemmarna ansvarar också för Bygdegårdens underhåll och skötsel, som t.ex. städning, gräsklippning och röjning vår och höst.

Du är varmt välkommen att vara med i Hembygdsföreningens gemenskap och bidra till en aktiv och levande bygd där även vår historia har sin naturliga plats.

Kontakt: vallerstadshembygdsforening@gmail.com